POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008115WE.pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, czyli tzw. DYREKTYWA POWROTOWA

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.pdf

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

rozporzadzenieMSWiA26-08-2004.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

ustawa o cudzoziemcach 12.12.2013.pdf

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach