POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów.

Z dobrowolnym powrotem mamy do czynienia, jeśli cudzoziemiec

 1. chce wyjechać z Polski do:
  • kraju, którego jest obywatelem albo
  • kraju, w którym miał poprzednio miejsce zamieszkania - w przypadku, gdy powrót do kraju, którego jest obywatelem, nie jest możliwy lub jeśli nie posiada żadnego obywatelstwa albo
  • do innego kraju, który zgadza się lub jest zobowiązany cudzoziemca przyjąć;
 2. decyzja dotycząca powrotu wynika z wolnego wyboru, dokonanego bez jakiegokolwiek przymusu lub nacisku oraz
 3. decyzja dotycząca powrotu została podjęta na podstawie dokładnej i obiektywnej informacji o warunkach powrotu i sytuacji w kraju, do którego cudzoziemiec wyjeżdża.
Dobrowolny powrót może być zorganizowany przez:
 1. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo
 2. Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w ramach programu dobrowolnych powrotów.